To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Ruch Społeczny Nie Dajmy Się
Ruch Społeczny NIE DAJMY SIĘ

Urzędy - Urząd Skarbowy

admin - 2011-12-10, 01:46
Temat postu: Urząd Skarbowy
W tym wątku należy zamieszczać wiadomości, pytania, informacje dotyczące Urzędu Skarbowego.
kjt - 2011-12-10, 11:08

Schoppenka napisał/a:
Państwo w państwie. Ja nie wiem dlaczego ludzie się nie buntują przeciw takiemu systemowi, przecież to nie obywatel jest dla urzędu ale odwrotnie ? Kiedy aparat państwa działa przeciw własnym obywatelom to jest to już czystej wody totalitaryzm, a my nadal nic, jak długo ?

Ludzie, zrozumcie wreszcie, że tyle mają swobody, ile wy im pozwalacie. Wystarczy tylko żądać na pismie wglądu do akt. Jak nastąpi odmowa, albo nie odpowiedza w ciagu 14 dni, to skarga. I nie na urząd, ale na konkretną urzędniczkę. ja w ten sposób wychowałem "mój" urząd skarbowy.

jakubek12 - 2011-12-13, 14:50

Polski fiskus przyspieszy ściąganie zaległych zagranicznych podatkówAdres zamieszkania, posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, ich źródła, miejsce i rodzaj zatrudnienia, forma oraz miejsce prowadzenia biznesu – to tylko część danych, którymi będą wymieniać się polskie i zagraniczne organy podatkowe (egzekucyjne). Taka propozycja została zawarta w założeniach do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Są one związane przede wszystkim z dostosowaniem naszych regulacji do dyrektywy Rady 2010/24/UE.

W Polsce całą procedurą zajmie się centralne biuro łącznikowe zlokalizowane w Izbie Skarbowej w Poznaniu. Ma ona doświadczenie i odpowiednią kadrę do tego typu aktywności.

– Nowa ustawa powinna gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa na gruncie międzynarodowej współpracy w zakresie korzystania z wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności – tłumaczy Wiesława Dróżdż z resortu finansów.

Dodaje, że obecnie zagadnienia dotyczące udzielania pomocy obcemu państwu oraz korzystania z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych uregulowane są w ustawie egzekucyjnej. Zadania, które mają być powierzone centralnemu biuru łącznikowemu, wykonuje obecnie minister finansów.

Po wprowadzeniu nowej ustawy zarówno Polska będzie mogła prosić obce państwo o dane konkretnej osoby, jak i zagraniczna administracja będzie miała prawo zawnioskować o dane swojego podatnika.

Cała komunikacja ma odbywać się drogą elektroniczną, chyba że skorzystanie z e-formularza będzie niemożliwe. Wtedy trzeba będzie skorzystać z usług poczty i przesyłki za potwierdzeniem odbioru. Informacje mają być przekazywane w ciągu sześciu miesięcy.

Co istotne, jeśli polski urząd zwróci podatek na przykład obywatelowi Niemiec, który ma jakieś zaległości, centralne biuro łącznikowe będzie jednocześnie informować o zwrocie niemiecką administrację. Informacje w tym zakresie mają być przekazywane natychmiast.

Współpraca międzynarodowa będzie dotyczyć ściągania większego zakresu należności. Będą to m.in. wszystkie podatki i cła (w tym również te pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego). Nowej ustawy nie będzie się jednak stosować np. do obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.
Polski fiskus przyspieszy ściąganie zaległych zagranicznych podatków

Od należności pieniężnych obcych państw objętych jednolitym tytułem wykonawczym będą naliczane odsetki zgodnie z zasadami przewidzianym w Ordynacji podatkowej.

Są też dobre informacje dla dłużników. Organ egzekucyjny na wniosek obcego państwa będzie mógł szybciej odroczyć spłatę lub zezwolić na zapłatę w ratach. Te ulgi w spłacie będą udzielane również na podstawie zasad wynikających z Ordynacji podatkowej.

Nowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. :mrgreen: Centralne biuro łącznikowe powstanie w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia jej w życie.

kjt - 2011-12-14, 19:59

gia napisał/a:
Odpowiedzialny człowiek, i tym bardziej katolik, powinien zadać sobie pytanie na jakie cele idą jego podatki, i czy przypadkiem nie są to cele niecne, przestępcze, antyludzkie, zbrodnicze, a więc ściśle mające swoje przełożenie na grzech, również grzech ciężki.

http://iskry.pl/index.php?option=com_co … 8&Itemid=3


Patrząc na to w ten sposób nie powinnismy w ogóle płacic podatków. Ale... "Oddajcie Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie".:) A święty Paweł pisał, że wszelka władza od Boga jest.

jakubek12 - 2011-12-15, 18:14

Wniosek o zwrot akcyzy od samochodów a przedawnienie zobowiązań

Skoro ustawa z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego nie określa czasowych ram do składania wniosków o zwrot tego podatku, to tym samym nie ma tu zastosowania art. 79 § 3 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że przepisu art. 79 § 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku. Odmienna wykładnia tych regulacji prawnych prowadziłaby do absurdalnego wręcz wniosku, że w tego typu sprawach podatnicy mogliby występować z żądaniem zwrotu podatku kiedykolwiek, nawet za sto lat, co byłoby nie do pogodzenia z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą pewności prawa i powstałych na jego tle stosunków prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji odmawiającej zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego zgodnego z wnioskiem podatnika i umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe oraz umorzenia postępowania w sprawie oddala skargę.

UZASADNIENIE

K. S. (zwany dalej Skarżącym), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A.-H. w B. P., złożył [...] grudnia 2010 r. w Urzędzie Celnym w B. wniosek o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego wraz z należnymi odsetkami z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w 2004 r. 34 samochodów osobowych. Jako podstawę swego żądania Skarżący wskazał na przepis art. 2 ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz. U. z 2008, Nr 118, poz. 745).

Po rozpoznaniu sprawy Naczelnik Urzędu Celnego w B. wydaną [...] stycznia 2011 r. decyzją nr [...] odmówił Skarżącemu zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 6 cyt. ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, w zakresie nieuregulowanym tą ustawą do zwrotu nadpłaty stosuje się przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej powoływana w skrócie: "o.p."). Mając powyższe na względzie oraz fakt złożenia wniosku [...] grudnia 2010 r., Naczelnik Urzędu Celnego w B. stwierdził, że w niniejszej sprawie nastąpiło wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrotu nadpłaty z uwagi na upływ terminu 5 lat, o których mowa w art. 79 § 2 i art. 80 § 1 o.p.

Po rozpatrzeniu sprawy w drugiej instancji Dyrektor Izby Celnej w B. wydaną [...] kwietnia 2011 r. decyzją nr [...] uchylił decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie istniała podstawa prawna do jej merytorycznego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Zdaniem Dyrektora Izby Celnej, organ I instancji powinien na podstawie art. 165 a § 1 o.p. odmówić wszczęcia postępowania podatkowego, gdyż już z wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i jej zwrotu wynikało, że wygasło prawo do jego złożenia z uwagi na upływ terminu 5 lat, o którym mowa w art. 79 § 2 w zw. z art. 70 § 1 o.p. Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniu, organ odwoławczy stwierdził, że cyt. wyżej ustawa z 9 maja 2008 r., regulująca zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, nie zawiera przepisów dotyczących terminu granicznego składania wniosków o zwrot nadpłaty. Mając na względzie fakt, że zgodnie z art. 6 tej ustawy w kwestii dotyczącej terminu złożenia wniosku i przedawnienia zobowiązań mają zastosowanie przepisy ogólne o.p., Dyrektor Izby Celnej stwierdził, że bezzasadny jest zarzut pełnomocnika, że art. 79 § 2 o.p. nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika, złożył do Sądu skargę, w której wniósł o "uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji I instancji w całości i umorzenie postępowania i o przekazanie sprawy do rozpatrzenia organowi pierwszej instancji", a także o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania sądowego.

Zaskarżonej decyzji autor skargi zarzucił naruszenie art. 79 § 2 i 3 o.p. w zw. z art. 6 cyt. ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym w zw. z art. 73 § 1 i 2 o.p. w zw. z art. 74 o.p., w zw. z art. 80 § 1 o.p. poprzez uznanie, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, który upłynął w chwili złożenia wniosku 31 grudnia 2010 r., podczas gdy przepisu art. 79 § 2 o.p. nie stosuje się, bowiem cyt. ustawa o zwrocie nadpłaty reguluje inny tryb zwrotu podatku, co miało wpływ na orzeczenie i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji.

Zdaniem strony skarżącej nadpłata, o której mowa w cyt. ustawie z 9 maja 2008 r. odbywała się w innym trybie niż przewidywała to o.p. i zgodnie z art. 79 § 3 o.p. termin do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty określony w § 2 ww. artykułu jako okres przedawnienia zobowiązania podatkowego nie ma zastosowania. Ujawnienie nadpłaty i złożenie wniosku o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego było możliwe dopiero po wejściu w życie ww. ustawy, tj. po 23 maja 2008 r. W związku z tym wszelkie terminy, od których uzależnia się możliwość zwrotu tej nadpłaty powinny być liczone najwcześniej od momentu wejścia w życie tej ustawy. Natomiast stanowisko organu, że cyt. ustawa z 9 maja 2008 r. w art. 1 ustala zasady nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego dokonanego w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r., jest sprzeczne z brzmieniem tego przepisu, przekracza ramy interpretacji prawa i jest niedopuszczalną manipulacją treści przepisu przez organ państwa.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w B. podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że bezsporne są okoliczności faktyczne tej sprawy. Otóż nie ma wątpliwości, że w okresie od maja do grudnia 2004 roku Skarżący dokonał wewnatrzwspólnotowego nabycia 34 samochodów osobowych i z tego tytułu zapłacił podatek akcyzowy obliczony według obowiązujących wówczas przepisów ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87. poz. 825 ze zm.). Bezsporne pozostaje również to, że swój wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych za poszczególne miesiące 2004 r. Skarżący złożył 31 grudnia 2010 r., a więc już po upływie terminu przedawniania powstałych z tego tytułu zobowiązań podatkowych (art. 70 § 1 o.p.). Sporna pozostaje jedynie kwestia, czy w tym przypadku znajduje zastosowanie przepis art. 79 § 2 o.p., z którego wynika, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Źródłem tego sporu jest odmienna interpretacja zakresu zastosowania i skutków prawnych przyjętej 9 maja 2008 r. ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu samochodu osobowego.

Trzeba przypomnieć, że uchwalenie wspomnianej ustawy z 9 maja 2008 r. zostało podyktowane wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z 18 stycznia 2007 r., sygn. C-313/05, w którym Trybunał stwierdził, że artykuł 90 akapit 1 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) zostaje naruszony, gdy podatek nakładany na produkty przywożone zza granicy i podatek nakładany na podobne produkty krajowe są obliczane w różny sposób i zgodnie z innymi zasadami, co prowadzi - chociażby tylko w niektórych przypadkach - do wyższego opodatkowania towaru przywiezionego zza granicy. Podatek akcyzowy nie powinien obciążać produktów pochodzących z innych państw członkowskich bardziej, niż obciąża on podobne produkty krajowe. Stwierdzenie to odnosiło się do wzoru obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do samochodów osobowych starszych niż dwa lata, nabytych w innym Państwie Członkowskim, wynikającego z treści przepisu § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. Zastosowanie tego wzoru prowadziło bowiem do podwyższenia realnej stawki podatku ponad poziom 3,1% lub 13,6% podstawy opodatkowania (w zależności od pojemności silnika) w odniesieniu do sprowadzanych z innych Państw Członkowskich samochodów osobowych starszych niż dwuletnie.

Wspomniany wyrok Trybunału, z uwagi na jego quasi-prawotwórczy charakter, stał się samodzielną podstawą kwestionowania przez sądy administracyjne rozstrzygnięć organów podatkowych opartych na obowiązującej w 2004 r. treści § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. (zob. np. wyrok WSA w Białymstoku z 7 lutego 2007 r., sygn. I SA/Bk 419/06). Niemniej jednak prawodawca krajowy postanowił uregulować zasady dokonywania zwrotu nadpłaconego z tego tytułu podatku, co uczynił w przywołanej ustawie z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu samochodu osobowego. Należy jednak zauważyć i wyraźnie podkreślić, że cyt. ustawa nie reguluje wszystkich kwestii związanych z określaniem i zwrotem tego typu nadpłat. Ustawodawca, poza wskazaniem komu i z jakiego tytułu ów zwrot przysługuje (art. 2), jak należy obliczyć kwotę zwrotu nadpłaty (art. 3), jak należy liczyć termin do wznowienia postępowań zakończonych ostateczną decyzją (art. 4), na jakich warunkach podatnikowi przysługuje także oprocentowanie od nadpłaty (art. 5), w pozostałym zakresie wyraźnie odsyła do przepisów o.p. (art. 6). Oznacza to, że w tego typu sprawach ma zastosowanie przepis art. 79 § 2 o.p., który stanowi, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wbrew twierdzeniu strony skarżącej, cyt. ustawa o zwrocie nadpłaty nie wyłącza stosowania tej regulacji prawnej, bowiem nie określa ona innych, niż wynikające z art. 79 § 2 o.p., ram czasowych występowania z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Trzeba przy tym zauważyć, że w każdym przypadku orzekania o zobowiązaniu podatkowym (określanie zobowiązania podatkowego, stwierdzanie nadpłaty podatku) istotne jest to, czy dane zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Przedawnienie niesie bowiem za sobą ten skutek, że zobowiązanie podatkowe wygasa (art. 59 § 1 pkt 9 o.p.) i nie ma już możliwości wypowiadania się na temat jego kształtu ani w formie decyzji organu podatkowego, ani też poprzez skuteczne złożenie korekty deklaracji podatkowej. Zasada ta dotyczy również zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym powstałych na gruncie przepisów obowiązujących w 2004 r. Ustawodawca nie wyłączył tej zasady wspomnianą ustawą z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Przeciwnie, poprzez zawarte w art. 6 tej ustawy odesłanie do przepisów o.p., każe tę zasadę respektować. Trzeba przy tym podkreślić, że skoro cyt. ustawa z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego nie określa czasowych ram do składania wniosków o zwrot tego podatku, to tym samym nie ma tu zastosowania art. 79 § 3 o.p., który stanowi, że przepisu art. 79 § 2 o.p. nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku. Odmienna wykładnia tych regulacji prawnych prowadziłaby do absurdalnego wręcz wniosku, że w tego typu sprawach podatnicy mogliby występować z żądaniem zwrotu podatku kiedykolwiek, nawet za sto lat, co byłoby nie do pogodzenia z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą pewności prawa i powstałych na jego tle stosunków prawnych.

Należy zatem stwierdzić, że w okolicznościach faktycznych tej sprawy, w świetle art. 79 § 2 w zw. z art. 70 § 1 o.p. i w zw. z art. 6 cyt. Ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, podatnik mógł skutecznie domagać się stwierdzenia nadpłaty do końca 2009 r. Wniosek o zwrot nadpłaty złożony dopiero 31 grudnia 2010 r., słusznie został więc uznany za nieskuteczny. Rację ma Dyrektor Izby Celnej w B. twierdząc, że możliwość składania wniosków o stwierdzenie i zwrot nadpłaty istniała jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Nadpłata ta wynikała bowiem z niezgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej, co miało miejsce od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. (po tej dacie wprowadzono zmianę § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego), a co zostało potwierdzone wspomnianym wyrokiem Trybunału z 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05. Niemniej jednak także po wejściu w życie cyt. ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, co miało miejsce 19 lipca 2008 r., podatnik miał prawie półtora roku na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty, czego jednak nie uczynił.

Mając powyższe na uwadze Sąd doszedł do wniosku, że zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa i na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 245/11

jakubek12 - 2012-01-19, 17:57

Czy podatek już się przedawnił
Czytelniczka w 2005 r. dostała od matki mieszkanie. W akcie notarialnym zapisano, że podatek od darowizny nie został pobrany ze względu na art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzw. ulga mieszkaniowa)[

http://www.rp.pl/artykul/...i-darowizn.html

jakubek12 - 2012-01-20, 09:33

Podatnik, któremu poborca skarbowy przedstawi tytuł wykonawczy nieposiadający wszystkich elementów może złożyć zarzut do prowadzonej egzekucji, a naczelnik urzędu skarbowego powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne.Poborca skarbowy puka do drzwi nie tylko gdy zalegamy z podatkiem lub składkami ZUS. W przypadku niezapłacenia mandatu karnego wystawionego przez policję, straż miejską np. za zbyt szybką jazdę samochodem lub złe parkowanie do przymusowego ściągnięcia kary obowiązany będzie również poborca skarbowy.

Obrona przed egzekucją

Warto wiedzieć, że nie wszystkie pieniądze, które otrzymujemy podlegają egzekucji. Poborca lub komornik skarbowy nie może zająć świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i dla sierot zupełnych.

Podstawą do prowadzenia egzekucji jest wystawiony przez wierzyciela (np. gminę, ZUS) tytuł wykonawczy wraz z upomnieniem. Do tytułu wykonawczego wierzyciel dołącza dowód doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podaje w tytule wykonawczym podstawę prawną braku tego obowiązku.

Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie. W upomnieniu musi być wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Gdy takiego upomnienia nie było poborca skarbowy nie może egzekwować kary.

Inną możliwością, która pozwoli nam uchronić się od ściągnięcia pieniędzy przez egzekutora jest powołanie się na wadliwość wystawionego tytułu wykonawczego. Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony. Jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków. Oznacza to, że tytuł wystawiony tylko na jednego z małżonków jest wadliwy, a przez to nie może być podstawą egzekucji. Prowadzenie egzekucji jest niedopuszczalne w sytuacji, gdy tytuł wykonawczy został wystawiony w oparciu o nieistniejące deklaracje, a ponadto, obowiązek nie wynikał również z decyzji.

Elementy tytułu wykonawczego

Trzeba pamiętać, że organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej. Nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytuł wykonawczy nie spełnia określonych przez ustawę o egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji, zwracając tytuł wierzycielowi.

Tytuł wykonawczy zawiera:

• oznaczenie wierzyciela;
• wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację;
• treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny (w przypadku egzekucji należności pieniężnej - także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek);
• wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;
• wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;
• wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
• datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela;
• pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu;
• pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
• klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej;
• wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tytule wykonawczym podaje się również imiona i nazwiska oraz adresy wspólników.

Umorzenie postępowania

W przypadku braku jednego z elementów, który jest niezbędny w tytule wykonawczym można postawić zarzut wierzycielowi. Jeżeli wierzyciel nie wyraził stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania postanowienia. Organ egzekucyjny (np. naczelnik urzędu skarbowego), po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela (np. ZUS) lub postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów. Jeżeli zarzuty są uzasadnione wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.

Należy pamiętać, że na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie. Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odwoławczemu. Brak chociażby jednego z elementów, jakie powinien posiadać tytuł wykonawczy powinien skutkować uznaniem wniesionego zarzutu za uzasadniony i umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

WAŻNE

Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

jakubek12 - 2012-01-20, 10:03

Dz.U.01.137.1541

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-137-1541

jakubek12 - 2012-01-27, 19:59

Ministerstwo Finansów renegocjuje umowy międzynarodowe, by zbierać informacje o dochodach zagranicznych Polaków

http://podatki.gazetapraw...ch_polakow.html

[ Dodano: 2012-01-28, 09:21 ]
W 2011 r. skarbówka zabierze od podatników, którzy nie ujawnili dochodów o 1/5 więcej niż rok wcześniej – szacuje "Rzeczpospolita". Najczęściej sprawdzani byli Polacy inwestujący zarobione za granicą pieniądze oraz kupujący działki lub mieszkania.

http://biznes.onet.pl/kog...2,1,prasa-detal

[ Dodano: 2012-01-28, 09:24 ]
Schoppenka napisał/a:
Teraz fiskus znajdzie cię wszędzie. Nawet w raju

http://www.sfora.biz/Tera...t-w-raju-a39827

ona - 2012-01-31, 23:08

mój LICHWIARZ pobierał od nas raty z udzielonej pożyczki lichwiarskiej i nie rozliczył się z US z tytułu dodatkowego wzbogacania
czy powinnam zgłosić to do US ?

jakubek12 - 2012-02-04, 10:21

@ona

Jeżeli już to tylko jako donos.

rysiek - 2012-02-15, 22:05

US musi rozpatrzeć wszystkie donosy, taką głupią robotę mają, zamiast zająć się czymś naprawdę pożytecznym.
admin - 2012-03-01, 00:39

Czego urzędy skarbowe szukają w oświadczeniach majątkowych
Kto i do kiedy musi składać oświadczenie majątkowe
Jak wypełnić formularz
Co powinno zawierać oświadczenie
Jak uniknąć najczęstszych błędów
Gdzie trafiają oświadczenia
Jakie są kary za niedotrzymanie terminu
Składane przed rokiem po raz pierwszy oświadczenia majątkowe samorządowców wzbudziły wiele emocji. Mimo stawianych przy tej okazji zarzutów zatajania informacji o stanie posiadania i dużych wątpliwości interpretacyjnych, nadal nie ma oficjalnych wskazówek, jak wypełnić formularz. "Gazeta Prawna", na podstawie informacji uzyskanych od organów skarbowych, opracowała przewodnik, który pozwoli uniknąć najczęściej pojawiających się błędów i pułapek.
Ubiegłoroczne doświadczenia wskazują, że oświadczenia o stanie majątku sprawiły sporo kłopotów. Jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, że nie może opracować jednoznacznych wskazówek dotyczących sposobu wypełniania oświadczenia, ponieważ nie ma takich zapisów ustawowych.
W tej sytuacji opracowując ten przewodnik odwołaliśmy się do doświadczeń organów skarbowych, które mają obowiązek analizowania informacji o stanie majątku.
Złożenia oświadczeń majątkowych od osób sprawujących kierownicze stanowiska państwowe, urzędników służby cywilnej i samorządowców wymagają przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustaw o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa (patrz podstawa prawna). Zgodnie z nimi:
Do 31 marca oświadczenia majątkowe składają:
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
pracownicy urzędów państwowych zajmujący stanowiska równorzędne z kierowniczymi pod względem płacowym,
urzędnicy służby cywilnej,
członkowie zarządu oraz skarbnicy banków państwowych.
Formularz składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu urzędu).
Szczegółowy wykaz stanowisk, których sprawowanie zobowiązuje do złożenia oświadczenia, zawiera art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Do 30 kwietnia oświadczenia majątkowe składają samorządowcy (gminni, powiatowi, województwa):
radni,
wójt i jego zastępcy,
członkowie zarządu,
sekretarze,
skarbnicy,
kierownicy jednostek organizacyjnych w samorządach,
osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego samorządową (gminną, powiatową, wojewódzką) osobą prawną,
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty, marszałka województwa.
Należy zwrócić uwagę, że obowiązek ujawnienia majątku, który został nałożony na kierowników jednostek organizacyjnych w samorządach obejmuje także dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli oraz placówek zakładanych i prowadzonych przez organy i podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. Dyrektorzy składają formularze, ponieważ zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty (patrz podstawa prawna) kierują jednostką organizacyjną oraz wykonują inne czynności przypisane jedynie tej funkcji i mieszczące się w wyłącznych kompetencjach dyrektora szkoły.
To samo dotyczy osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną samorządową osobą prawną. W przepisach nie ma zdefiniowanego pojęcia gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej osoby prawnej, ale zgodnie z art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej (patrz podstawa prawna) gmina może tworzyć w celu wykonywania swoich zadań jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi. Jeżeli więc gmina utworzy jednostkę organizacyjną, która ma na mocy przepisów (np. kodeksu spółek handlowych) osobowość prawną, będzie to gminna osoba prawna. W takim przypadku na zarządzie takiego podmiotu spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia.
Co powinno zawierać oświadczenie
Oświadczenie jest informacją o majątku według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.
Zgodnie z wymogami ustawowymi musi zawierać informacje o:
1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł,
4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Jak wypełnić formularz
Radni powinni zwrócić uwagę na Część A, zawierającą informacje osobowe. W ich przypadku wymagane jest wpisanie tam pełnionej funkcji tj. radnego oraz miejsca zatrudnienia wraz z ze stanowiskiem (np. dyrektor oddziału).
Kolejna część formularza dotyczy informacji o zasobach pieniężnych. Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od np. majątku ruchomego czy zobowiązań, w przypadku oszczędności ustawodawca nie określił kwoty, powyżej której ulegają one ujawnieniu. Tak więc w rubryce zasoby pieniężne należy umieścić informacje o stanie konta (rachunku bieżącego), a także lokatach, środkach gromadzonych w kasie mieszkaniowej, jak również wartości odstąpienia polis ubezpieczeniowych czy programów inwestycyjnych.
Jakie formularze
Samorząd gminny
Oświadczenie majątkowe radnego gminy
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta są załącznikami do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. nr 34, poz. 282).
Samorząd powiatowy odpowiednio (Dz.U. nr 34, poz. 283)
Samorząd województwa odpowiednio (Dz.U. nr 34, poz. 284)
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o stanie majątku (dotyczy osób wymienionych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne)
są załącznikami do rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. nr 143, poz. 1387).
Prowadzenie działalności gospodarczej
Formularz zawiera także rubrykę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej.
Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego podlegają ograniczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej, pod groźbą odwołania. Oznacza to, że z wyjątkiem radnych, w okresie zajmowania tych stanowisk lub piastowania funkcji nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
2) być zatrudnione lub wykonywać inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych,
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji stanowiących więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego w każdej z tych spółek,
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzają taką działalnością, są przedstawicielami lub pełnomocnikami w prowadzeniu takiej działalności (uwaga: ten przepis nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego).
Obostrzenia te nie dotyczą radnych w ich przypadku funkcji nie można łączyć jedynie z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej radnych muszą zostać ujęte w oświadczeniu majątkowym. Zawiera je część VI formularza.
Oświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej powinny być złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej lub zawarcia umowy cywilnoprawnej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. Oświadczenia te nie podlegają analizie urzędów skarbowych.
Ze względu na antykorupcyjny charakter przepisów nakładających obowiązek składania oświadczeń, kontrolujące te informacje organy skarbowe wyjątkowo skrupulatnie sprawdzają zawarte tam dane, porównując je m.in. z zeznaniami PIT. W tej rubryce, na co warto zwrócić uwagę, wymagane jest też podanie dwóch informacji zarówno o przychodzie, jak i dochodzie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Obowiązek składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej ciąży również na pracownikach samorządowych (art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, patrz podstawa prawna).
Działalność gospodarcza rodziny
Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego w tym radni, muszą także przedstawić informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do bliższej i dalszej rodziny: małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwa jeśli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona.
Obowiązek ten dotyczy również złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy (powiatu, samorządu województwa) jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących. Zgłoszenia wymaga także pełnienie funkcji lub zatrudnienia rodziny w jednostkach samorządowych, a także w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 proc. udziałów lub akcji należy do jednostki samorządu terytorialnego.
Pułapki także na końcu formularza
Wiele zastrzeżeń urzędów skarbowych budzi sposób wypełnienia trzech ostatnich rubryk formularza. Cześć VIII dotyczy dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Należy w niej umieścić zarówno informacje o zarobkach z tytułu zajmowanych w samorządzie stanowisk i pełnionych w samorządzie funkcji (np. zatrudnienie w urzędzie miasta, dieta radnego, emerytura), a także informacje o wszystkich innych dochodach (np. najem, dieta w tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, umowy zlecenia, prawa autorskie).
Generalną zasadą jest, że wykazane tam dochody powinny odzwierciedlać informację zawartą w zeznaniu podatkowym. W ubiegłym roku część samorządowców nie ujęła w oświadczeniach znacznej części swoich dochodów z różnych tytułów usprawiedliwiając się, że zostały one ujawnione w załączonym do oświadczenia formularzu PIT. Taka interpretacja, zdaniem organów kontrolnych, jest nieprawidłowa, tym bardziej że do wiadomości opinii publicznej trafia tylko oświadczenie, a nie zeznanie podatkowe.
Urzędy skarbowe mogą jedynie wyłapywać luki i błędy w oświadczeniach. Prawo nie pozwala im wezwać osoby składającej w celu wyjaśnienia nieścisłości ani też uwzględnić złożonej do oświadczenia korekty. Aby uniknąć podejrzeń o świadome zatajenie danych o majątku, należy wyjątkowo starannie wypełnić formularz.
Uwaga na samochody i kredyty
W części IX oświadczenia należy umieścić informację o wartości mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł chodzi tu przede wszystkim o samochody. W tym wypadku w formularzu zaznaczono, że należy podać markę, model i rok produkcji. Nie ma tam natomiast wyraźnego wskazania, że trzeba wpisać wartość auta. Wynika to jednak z określenia tego, co powinna zawierać rubryka (składniki minia ruchomego powyżej 10 tys. zł) i tak również interpretują to organy skarbowe.
Kłopoty sprawia również informacja o zobowiązaniach pieniężnych (część X). Podlegają one ujawnieniu, jeśli ich wartość przekracza 10 tys. zł. W tym wypadku również trzeba podać informacje szersze niż tylko wynikające z odpowiedzi na pytania zawarte w rubryce. Nie wystarczy określić, wobec kogo zaciągnięte zobowiązanie, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości. Informacja powinna także zawierać dane o warunkach kredytu i jego oprocentowaniu: np. kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego w Banku X. w wys. 44 tys. euro oprocentowany 6,5 proc. w stosunku rocznym, na warunkach ogólnych. W tej rubryce muszą się znaleźć także informacje o poręczeniu kredytu (np. w formie weksla, na kwotę..., w Banku X)
Ostrożnie z PIT-em
Do oświadczenia majątkowego należy załączyć kserokopię zeznania podatkowego za rok objęty informacją. Dane o majątku podaje się według stanu na dzień 31 grudnia. Ważne jest, by dołączyć druk zeznania podatkowego, a nie druk informacji o osiągniętych dochodach do najczęstszych błędów należało w ub.r. załączanie tylko otrzymanej od pracodawcy informacji o osiągniętych dochodach czyli PIT-11. W przypadku gdy zeznanie podatkowe było objęte korektą ją również należy dołączyć do oświadczenia. Jego zawartość musi dokładnie odzwierciedlać informacje o dochodach przekazane do urzędu skarbowego.
Zdarzały się bowiem przypadki, że z PIT-u wynikało, że osoba składająca oświadczenie dokonywała odliczeń z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych, mimo niewykazania w oświadczeniu faktu posiadania domu lub mieszkania.
Najczęstsze błędy w oświadczeniach majątkowych stwierdzane przez urzędy skarbowe
brak do określenia przynależności poszczególnych składników majątku: dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
brak określenia pełnionej funkcji,
składanie kserokopii oświadczenia,
brak kopii zeznania podatkowego PIT,
brak określenia kwoty kredytu,
brak określenia wartości samochodu,
w przypadku radnych brak informacji o wysokości diety.
Gdzie trafiają oświadczenia
Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w 2 egzemplarzach:
1) radny przewodniczącemu rady gminy (powiatu, sejmiku),
2) wójt, starosta, marszałek województwa oraz przewodniczący rady gminy (powiatu, sejmiku) wojewodzie,
3) pozostałe zobowiązane do tego osoby odpowiednio wójtowi, staroście i marszałkowi województwa,
4) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, urzędnicy służby cywilnej, a także inne osoby wymienione w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu urzędu).
Przyjmujący oświadczenia dokonują analizy zawartych w nich danych. Oni też przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania składającego informacje o majątku.
Chociaż w przepisach nie ma jasno sprecyzowanych zasad weryfikacji oświadczeń przez osoby je przyjmujące, to właśnie one powinny ocenić prawidłowość wypełnienia złożonych dokumentów i wskazać ewentualne niedociągnięcia, tak aby do urzędów skarbowych trafiały oświadczenia nie budzące zastrzeżeń formalnych. Warto przy tym pamiętać, że urzędy mogą jedynie wyłapywać luki i błędy w oświadczeniach.
Prawo nie pozwala im wezwać osoby składającej w celu wyjaśnienia nieścisłości ani też uwzględnić złożonej do oświadczenia korekty.
Oświadczenie żyje własnym życiem
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat. W przypadku samorządowców informacje tam zawarte są jawne i podlegają udostępnianu w Biuletynie Informacji Publicznej (z wyjątkiem danych o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości). Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy (powiatu, sejmiku) informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
Czego szukają urzędy skarbowe
W tym roku po raz pierwszy urzędy skarbowe będą mogły porównać informacje zawarte w oświadczeniu z danymi, które otrzymały w ub.r.
Sprawdzający oświadczenia są uprawnieni do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oświadczającego z wnioskiem o szczegółową kontrolę. Procedura zostaje wszczęta i toczy się zgodnie z przepisami ustawy o kontroli skarbowej (patrz podstawa prawna).
Kary dla spóźnialskich
Utrata diety do czasu złożenia oświadczenia radni
Utrata wynagrodzenia do czasu złożenia oświadczenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) i jego zastępca, sekretarz i skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu, województwa), osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną (powiatową, wojewódzką) osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (starosty, marszałka województwa)
Odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin złożenia oświadczenia zastępca wójta, sekretarz gminy i powiatu, skarbnik gminy (powiatu, województwa), członek zarządu powiatu i województwa, kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu, województwa), osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną (powiatową, wojewódzką) osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (starosty, marszałka województwa).
EKSPERT WYJAŚNIA
Jak urzędy skarbowe analizują oświadczenia majątkowe
Longina Waldon, p.o. kierownika działu opodatkowania dochodów osobistych w US w Gorzowie Wielkopolskim
Podstawą jest porównanie oświadczenia ze złożonym za ub. rok zeznaniem podatkowym PIT. Jesteśmy uprawnieni jedynie do analizy oświadczeń, a nie do ich kontroli. Oznacza to przejrzenie każdego formularza, sprawdzenie, czy jest on wypełniony prawidłowo i na odpowiednim druku oraz czy zawiera wymagane załączniki. Porównujemy także, czy zawarte w oświadczeniu dane odpowiadają tym w PIT. Dopiero w tym roku będzie można porównać ze sobą dwa kolejne oświadczenia. Samo sięgnięcie do zeznania podatkowego nie wszystko wyjaśnia. Jeśli np. podatnik uzyskiwał dochody, które na mocy ustawy były zwolnione z podatku, to informacji o nich nie ma w PIT, chociaż samorządowiec mógł je wykazać, ujawniając majątek. W ub. roku nie mogliśmy także sprawdzić, czy uzyskane w sposób legalny dochody pozwalały na poczynienie konkretnych wydatków np. zakup wymienionych w oświadczeniu nieruchomości. Teraz skorzystamy już z informacji o stanie posiadania w poprzednich latach i ustalimy, o ile wzrósł majątek osoby składającej informacje.
ZAPAMIĘTAJ
Do 31 marca oświadczenia majątkowe muszą złożyć osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i urzędnicy służby cywilnej.
Do 30 kwietnia oświadczenia majątkowe muszą złożyć samorządowcy.
Oświadczenie jest informacją o stanie majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Generalnie dane wykazane w formularzu powinny odzwierciedlać informacje zawarte w zeznaniu podatkowym.
Oświadczenie majątkowe składa się w 2 egzemplarzach, dołączając kopię zeznania podatkowego PIT (wraz z jego ewentualną korektą).
Magdalena Wojtuch
e-mail: magdalena.wojtuch@infor.pl
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 ze zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65).

jakubek12 - 2012-03-09, 16:33

Istotne jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych


Podatnik, który pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę kredytu refinansowanego, ma prawo do zwolnienia

NSA (sygnatura akt: II FSK 1627/10) oddalił skargę kasacyjną fiskusa, którzy zażądał podatku od sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od nabycia. Sąd uznał, że spłata kredytu refinansowego, zaciągniętego na spłatę zobowiązań wobec banku na kupno mieszkania, ma związek z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Sprawa dotyczyła opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Odpłatne zbycie – w tym sprzedaż – określonych nieruchomości i praw do nich przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, podlega opodatkowaniu. Ustawodawca przewidział jednak ustępstwa od tej zasady, które się zmieniały. Spór, który rozstrzygnął NSA, odnosi się do zasady zwolnienia obowiązującej do końca 2006 r. Wyrok pozostaje aktualny dla sprzedaży mieszkań nabytych przed 1 stycznia 2007 r. O tym bowiem, jakie zasady opodatkowania mają zastosowanie, decyduje nie data sprzedaży nieruchomości, ale nabycia.

Podatniczka w marcu 2004 r. kupiła mieszkanie na kredyt. W lipcu 2005 r. zaciągnęła kolejny i spłaciła poprzedni. W październiku 2007 r. sprzedała mieszkanie, a uzyskaną kwotę przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r. i na zakup nowego lokum. Uważała, że przychody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku. Wskazała na art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (w brzmieniu do końca 2006 r.). Przepis ten zwalniał z podatku przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości, m.in. na spłatę kredytu lub pożyczki (także odsetek) zaciągniętych na określone cele mieszkaniowe.

Fiskus co prawda się zgodził, że w sprawie mają zastosowanie przepisy sprzed 1 stycznia 2007 r., uznał jednak, że obejmowały tylko spłatę kredytu na cele mieszkaniowe. Kredyt refinansowy nie uprawnia do zwolnienia.

Podatniczka zaskarżyła interpretację i wygrała. WSA we Wrocławiu potwierdził, że spłata kredytu zaciągniętego na spłatę pierwotnego kredytu mieszkaniowego daje zwolnienie.

Tego samego zdania był NSA. Jak podkreślił sędzia Jerzy Płusa, art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT jest normą celu społecznego założonego przez ustawodawcę. Jest nim wspieranie zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredyt refinansowy zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego spełnia ten cel. Wyrok jest prawomocny.

Rusek - 2012-08-22, 13:22

Jeżeli chodzi o pracę za granicą i rozliczenia podatku to nie taki diabeł straszny jakby się wydawało, z doświadczenia wiem ponieważ rozliczałem się dwa razy i tym samym tu w Polsce ubiegałem się o zwrot podatku z Niemiec


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group